Yhdistyksen säännöt

POHJANMAAN KISSAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Kissayhdistys ry, Österbottens Kattförening rf, joka on rotukissayhdistys ja josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki ja sen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi.

2§ Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kissojen tuntemusta ja arvostusta, levittää tietoutta kissasta, tutkia kissojen kasvatus- ja hoitokysymyksiä sekä valvoa ja ohjata rodunjalostustoimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on myös toimia kissaharrastajien yhdyssiteenä sekä edistää ja kehittää heidän yhteenkuuluvuuttaan.

Päämääräänsä yhdistys pyrkii julkaisutoiminnalla ja muulla tiedotustoiminnalla, esitelmillä, neuvonnalla, kissanäyttelyiden järjestämisellä, toimialansa koulutusta edistämällä sekä muulla vastaavalla tarkoituksenmukaisella toiminnalla. Toimintaan sisältyy eläinsuojelutyön tukeminen mahdollisuuksien mukaan.

Yhdistyksellä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, hankkia ja omistaa kiinteätä ja irtainta omaisuutta, harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa sekä järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä asianomaisella luvalla.

3§ Keskusjärjestö

Yhdistys noudattaa jäsenyytensä perusteella maamme keskusliiton ja sen kautta Fédération Internationale Félinen (FIFe) kulloinkin voimassa olevia sääntöjä ja rotumäärityksiä.

4§ Jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen kissoista, kissan kasvatuksesta ja kissatyön edistämisestä kiinnostunut henkilö, kannattajajäseneksi myös oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen periaatteet ja haluaa toiminnallaan edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista sekä sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja keskusliiton sääntöjä. Yhdistyksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, perhe-, nuoriso-, eläkeläis-, kannattaja-, ainais- tai kunniajäseniä. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheen joku muu jäsen on varsinainen tai ainaisjäsen. Nuorisojäsen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi sen vuoden alusta, jonka aikana hän täyttää viisitoista vuotta. Kannattaja-, nuoriso- tai yhdistyksen ulkopuolelta kutsuttu kunniajäsen eivät ole äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua henkilön, joka merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella mallikelpoisella toiminnallaan on edistänyt kissatyötä. Ehdotus raukeaa, ellei kaksikolmasosaa (2/3) läsnä olevista jäsenistä sitä kannata. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Mikäli kunniajäseneksi kutsutaan yhdistyksen äänivaltainen jäsen, hän säilyttää äänioikeutensa.

5§ Jäsenmaksut

Varsinainen jäsen, perhejäsen, eläkeläisjäsen, nuorisojäsen ja kannattajajäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen syyskokouksessa määräämän jäsenmaksun kunakin vuonna maaliskuun loppuun mennessä. Ainaisjäsenet maksavat kymmenkertaisen jäsenmaksun suuruisen kertamaksun. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille.

6§ Jäsenyyden päättyminen

Jäsenellä on mahdollisuus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen voidaan katsoa hallituksen päätöksellä erotetuksi yhdistyksestä, jos 5§:n mukaista jäsenmaksua ei makseta. Hän voi kuitenkin päästä jäseneksi jälleen suorittamalla kaikki laiminlyömänsä maksut.

Jäsenen, joka käyttäytymisellään tai toiminnallaan halventaa, vahingoittaa tai vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, voi hallituksen kokous erottaa, jos kaksikolmasosaa (2/3) kokouksessa paikalla olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä vaatii. Ennen asian esille tuloa on erotettavalle varattava hallituksen kokouksessa tilaisuus selvittää toimintansa perusteet. Erottamisehdotuksen käsittelemisestä on ilmoitettava kokouskutsussa. Erottamispäätöksestä ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti. Erotettu saa 30 päivän kuluessa puheenjohtajalle osoitetussa kirjeessä valittaa päätöksestä hallituksen kokoukselle. Eronneella tai erotetulla ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai maksujen takaisin saamiseen.

7§ Hallituksen kokoonpano

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosittain syyskokouksessa valittava puheenjohtaja, vähintään 4 ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä kaksi tai kolme varajäsentä. Valinnan yhteydessä päätetään menettelystä, jolla varajäsen tulee varsinaisen jäsenen sijaan. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset valitaan arvalla. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, varasihteerin, rahastonhoitajan sekä muita tarpeellisiksi katsottavia toimihenkilöitä ja toimikuntia, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen muista jäsenistä.

8§ Hallituksen toiminta

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi puolet (1/2) hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallitus voi pitää kokouksen myös sähköisesti. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan vaalin ratkaisee arpa. Hallituksen kokouksissa kullakin hallituksen läsnä olevalla jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

Jos hallituksen jäsen kesken toimikauttaan eroaa tehtävästään, valitsee yhdistyksen kokous hänen sijaansa, hänen jäljellä olevan toimikautensa ajaksi toisen henkilön, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi.

Hallituksen tehtävät:

 • Panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset.
 • Valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa.
 • Ratkaista yhdistyksen jäsenyyskysymykset.
 • Pitää jäsenluetteloa.
 • Toimittaa Keskusliitolle tammikuun loppuun mennessä kalenterivuoden lopun tilanteen mukaisen äänivaltaisten jäsenten luettelon, jonka mukaan yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu Keskusliitolle määräytyy.
 • Hoitaa yhdistyksen taloutta.
 • Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset, valmistaa, laatia ja esittää käsiteltävät asiat yhdistyksen varsinaisille ja ylimääräisille kokouksille.
 • Toimittaa jäsenistölle ja Keskusliitolle tarpeelliset tiedot.
 • Ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii.
 • Ylläpitää yhteyksiä muihin Keskusliiton jäsenjärjestöihin ja ulkomaisiin kissayhdistyksiin.
 • Hoitaa muut esille tulevat asiat.

9 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

10§ Päätösvalta

Päätäntäoikeutta yhdistyksen kokouksissa käyttävät läsnäolevat jäsenluetteloon merkityt äänivaltaiset jäsenet kukin yhdellä äänellä. Valtakirjalla ei voi äänestää. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa. Vaadittaessa tapahtuu äänestys suljettuna lippuäänestyksenä.

11§ Kokoukset

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsut lähetetään sähköisesti jäsenille viimeistään 10 päivää ennen kokousta. Ellei jäsenellä ole yhdistyksen tiedossa olevaa sähköpostiosoitetta, kutsu lähetetään kirjeellä postin kautta

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi:

 • Syyskokous syys-joulukuussa
 • Kevätkokous maalis-toukokuussa

Ylimääräinen kokous pidetään koolle kutsuttuna silloin, kun hallitus sen katsoo tarpeelliseksi tai kun yksikymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Käsiteltävä asia on mainittava kokouskutsussa.

Asia, jonka jäsen haluaa esittää kokoukselle, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään 30 päivää ennen kokousta.

12§ Syyskokous

Yhdistyksen syyskokoukseen kuuluvat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi.
 6. Valitaan seuraavalle tilikaudelle toiminnantarkistaja ja hänelle varahenkilö
 7. Päätetään jäsenmaksujen suuruus
 8. Päätetään mahdollisista palkkioista
 9. Esitetään hallituksen laatima alustava toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
 10. Valitaan yhdistyksen liittokokousedustajat ja heidän varahenkilönsä
 11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 12. Kokouksen päättäminen

13 § Kevätkokous

 1. Kokouksen avaus
 2. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta
 6. Esitetään yhdistyksen tilikertomus sekä tilintarkastajien tileistä ja -hallinnosta antama lausunto
 7. Vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma
 9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. Kokouksen päättäminen

14§ Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös, pöytäkirjat ja on toimitettava toiminnantarkastajille hyvissä ajoin ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on annettava yhdistyksen kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

15§ Pöytäkirjat

Yhdistyksen, hallituksen ja nimettyjen toimikuntien on kokouksissa pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokouksen sihteerin ja valittujen pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettava. Hallituksen ja toimikuntien pöytäkirjat varmentavat samoin kokouksen sihteeri ja valitut pöytäkirjantarkastajat.

16§ Sääntöjen muuttaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä, jos vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) muutosehdotusta käsittelevän yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa ja sääntömuutoksista on kokouskutsussa ilmoitettu.

17§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samanlaisella määräenemmistöllä kuin sääntömuutos ja vahvistettava kolme kuukautta myöhemmin pidettävässä ao. tarkoitusta varten kokoonkutsutussa kokouksessa edelleen samanlaisella määräenemmistöllä.

Purkamisesta on ilmoitettava maamme keskusjärjestölle ja sen kautta Fédération Internationale Félinelle (FIFe).

Jos yhdistys purkautuu on sen varat käytettävä purkautumisen vahvistaneen kokouksen päätöksen mukaisesti sellaisen toiminnan hyväksi, joka parhaiten palvelee kissan asemaa.

 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 20.03.2016.             

Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistys- ja säätiöasiat yksikkö on päätöksellään rekisteröinyt säännöt voimaan 19.08.2016.